PR Hub Sp. z o.o.

ul. Długa 16 lok. 205
00-238 Warszawa

+48 516 168 873

XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000722813
NIP: 521-38-16-797
Kapitał zakładowy: 20 tys. PLN całkowicie opłacony

Chcesz nam zadać pytanie? Napisz: info@prhub.eu

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PR Hub Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Długa 16 lok. 205 (00-238 Warszawa) dalej: my.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby udzielić odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytania, a następnie – w zależności od potrzeb – podjąć dalsze działania zgodnie z Pana/Pani życzeniem. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytania lub podjęcia działań zgodnie z Pana/Pani życzeniem.

Jesteśmy uprawnieni do przekazywania Pani/Pana danych osobowych następującym grupom odbiorców: naszym pracownikom, stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym oraz innym odbiorcom, jeżeli wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do podjęcia działań zgodnie z Pana/Pani życzeniem.

Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na przesłane pytanie. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

Chcesz nam wysłać CV? Napisz: rekrutacja@prhub.eu

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PR Hub Sp. z o.o., dalej: my.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w związku z nadesłaniem CV, jest art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy, podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy. Może Pan/Pani wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podane nam dane osobowe będziemy przechowywać do momentu cofnięcia zgody lub żądania usunięcia danych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy liczonych od dnia, w którym otrzymaliśmy CV.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do oceny Pana/Pani kandydatury. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Formularz kontaktowy